Mae Caerdydd yn ddinas sy’n tyfu, a law yn llaw â’r llwyddiant y daw heriau yn ogystal â chyfleoedd. Mae sefydliadau cyhoeddus yn ninas a sir Caerdydd nawr yn cydweithio i fynd i’r afael â’r heriau tymor byr a hirdymor, cymryd camau ataliol, cynnwys dinasyddion a chyfannu eu gwasanaethau i wella lles.

Ddydd Mawrth 8 Mai, cynhaliwyd digwyddiad ‘Caerdydd Yfory: Dyfodol y Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghaerdydd’. Roedd y digwyddiad yn cynnwys straeon bywyd gan bobl Caerdydd a oedd yn cyfleu’r heriau rydyn ni i gyd yn eu hwynebu yn ogystal â manteision cydweithio.  Clywyd areithiau gan arweinwyr tri chorff gwasanaethau cyhoeddus yn y ddinas a oedd yn cyflwyno eu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol gyda ffocws ar bwysigrwydd cydweithio.

Siaradwyr:

  • Ralph Lee, IKEA
  • Victor Ciunca, Ysgol Uwchradd Cathays a Llywodraeth Pobl Ifanc y DU
  • Y Cyng. Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd a Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd
  • Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Is-Gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd
  • Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Mae’r cyflwyniadau a roddwyd yn y digwyddiad ar gael isod:

Maria Battle – BIP C&F

Alun Michael – Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

Cyng Huw Thomas – Cyngor Caerdydd