Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru drwy ddatblygu cynaliadwy.

Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar gyrff sector cyhoeddus i weithredu i gyflawni 7 nod llesiant yn unol ag ‘Egwyddor datblygiad cynaliadwy’.

Mae’r 7 nod llesiant fel a ganlyn:Essentials FGA Welsh

 • Cymru lewyrchus
 • Cymru gadarn
 • Cymru iachach
 • Cymru fwy cydradd
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymru o ddiwylliant byw a’r iaith Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru gyfrifol fyd-eang

Er mwyn dangos eu bod yn gweithredu ‘Egwyddor datblygiad cynaliadwy’, bydd angen i gyrff cyhoeddus:

 • Edrych i’r tymor hir
 • Canolbwyntio ar atal drwy ddeall  y rhesymau craidd sy’n achosi problemau
 • Darparu dull integredig o gyflawni’r 7 nod llesiant
 • Cydweithio ag eraill i nodi atebion cynaliadwy a rennir
 • Cynnwys poblogaethau amrywiol yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw

Bydd cyrff y sector cyhoeddus yn gweithredu ar y cyd drwy’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i wella llesiant eu hardal Awdurdod Lleol drwy weithio tuag at yr amcanion a nodwyd yng nghynllun lleisiant lleol y BGC.

Bydd gweithio’n agosach mewn partneriaeth tuag at gyflawni 7 nod llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn helpu i sicrhau bod y ddinas yn lle gwych i fyw, gweithio a chwarae, nawr ac yn y dyfodol.