De-ddwyrain Caerdydd

Mae Ardal Partneriaeth Cymdogaeth De-ddwyrain Caerdydd yn cynnwys Wardiau Etholiadol Adamsdown, Gabalfa, Plasnewydd, Sblot a rhan o Cathays. Mae gweddill Cathays yn rhan o ardal Canol a De’r Ddinas.

Mae 67,500 o bobl yn byw yn Ne-ddwyrain Caerdydd yn ôl amcangyfrifon poblogaeth canol 2014, sef 19.1% o gyfanswm Caerdydd. Mae tua hanner poblogaeth yr ardal rhwng 16 a 29 oed (gyda 3/5 o’r rhain yn 20-24) o’i gymharu ag ychydig yn fwy na chwarter ledled Caerdydd. I’r gwrthwyneb, mae cyfran lai o’r boblogaeth yn 0-15 oed a thros 30 oed na gweddill Caerdydd.

Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae 79.5% o’r trigolion yn wyn sy’n is na chyfartaledd Caerdydd sef 84.7%. Hefyd, dim ond 36.5% o gartrefi yn yr ardal sy’n rhai â pherchen-feddianwyr o gymharu â 59.1% ledled Caerdydd. Mae 44.1% o gartrefi’n rhai rhent preifat, sy’n fwy na dwbl ffigur Caerdydd gyfan sef 21.9%.

Cynlluniau Gweithredu Partneriaeth Cymdogaeth

Nod y Cynlluniau Gweithredu Cymdogaeth yw cydlynu datrysiadau amlasiantaethol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'r Cynlluniau Gweithredu wedi'u datblygu i sicrhau bod grwpiau'r Bartneriaeth yn gweithio i nodi datrysiadau lleol a gwella ansawdd bywyd dinasyddion dan y saith canlyniad a nodwyd yn strategaeth Beth sy'n Bwysig.


Dysgu am Bartneriaeth Cymdogaeth Caerdydd

Hydref 2016
JPG 136KB
Mehefin 2016
JPG 373KB
Ebrill 2016
JPG 404KB
Mawrth 2016
JPG 358KB
Rhagfyr 2015
PDF 605KB
Hydref 2015
PDF 570KB
Medi 2015
PDF 571KB
Mehefin 2015
PDF 438KB
Ebrill 2015
PDF 104KB

Adroddiadau Uchafbwyntiau De-ddwyrain Caerdydd

Q2 2016/17
PDF 478KB
Q1 2016/17
PDF 565KB
Q4 2015/16
PDF 480KB
Q3 2015/16
PDF 473KB
Q2 2015/16
PDF 502KB
Q1 2015/16
PDF 450KB

Adroddiadau Gwybodaeth am y Gymdogaeth

Fel rhan o waith i gefnogi trefniadau Partneriaeth Cymdogaethau yng Nghaerdydd, mae cyfres o Adroddiadau Gwybodaeth Cymdogaethau ddwywaith y flwyddyn wedi eu paratoi ar gyfer aelodau etholedig, timau Partneriaeth Cymdogaethau a phartneriaid eraill.

Maent yn dod â’r ystod o ddata a gwybodaeth sydd ar gael ar lefel Partneriaeth Cymdogaethau ynghyd, yn ogystal â dadansoddiad tueddiadau lle'n briodol.

Cliciwch isod i lawrlwytho'r adroddiadau