De-orllewin Caerdydd

Mae Ardal Partneriaeth Cymdogaeth De-orllewin Caerdydd yn cynnwys 4 Ward Etholiadol Treganna, Glan-yr-afon, Trelái a Chaerau ac fe’i gwasanaethir gan dîm plismona Treganna a Threlái.

Poblogaeth De-orllewin Caerdydd yw 55,400 yn ôl amcangyfrifon poblogaeth canol 2014, sef tua 15.6% o boblogaeth Caerdydd. Mae gan y Gymdogaeth gyfran uwch o bobl 0-15 oed a 30-44 oed na chyfartaledd Caerdydd. I’r gwrthwyneb, mae cyfran lai o bobl 16-29 oed a phobl wedi ymddeol.

Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae 83.8% o’r trigolion yn wyn. Mae hyn fymryn yn is na chyfartaledd Caerdydd sef 84.7%.

Mae cyfraddau hawlio budd-daliadau diweithdra yn uwch yn gyffredinol na gweddill Caerdydd, tra bod mwy na 2/5 o blant 0-15 yn byw yn nengradd fwyaf difreintiedig Cymru o ran addysg, yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Yn yr un modd, mae tua hanner y plant 0-15 oed yn byw yn y ddengradd isaf o gymunedau o ran amddifadedd incwm, sydd fwy na 5 gwaith yn fwy na’r cyfartaledd.

Cynlluniau Gweithredu Partneriaeth Cymdogaeth

Nod y Cynlluniau Gweithredu Cymdogaeth yw cydlynu datrysiadau amlasiantaethol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'r Cynlluniau Gweithredu wedi'u datblygu i sicrhau bod grwpiau'r Bartneriaeth yn gweithio i nodi datrysiadau lleol a gwella ansawdd bywyd dinasyddion dan y saith canlyniad a nodwyd yn strategaeth Beth sy'n Bwysig.


Dysgu am Bartneriaeth Cymdogaeth Caerdydd

Tachwedd 2016
PDF 577KB
Mehefin 2016
PDF 728KB
Mai 2016
PDF 3MB
Mawrth 2015
PDF 332KB
Mai 2015
PDF 975KB
Medi 2015
PDF 701KB
Hydref 2015
PDF 810KB

Adroddiadau Uchafbwyntiau De-orllewin Caerdydd

Q2 2016/17
PDF 530KB
Q1 2016/17
PDF 515KB
Q4 2015/16
PDF 466KB
Q3 2015/16
PDF 600KB
Q2 2015/16
PDF 449KB
Q1 2015/16
PDF 386KB

Adroddiadau Gwybodaeth am y Gymdogaeth

Fel rhan o waith i gefnogi trefniadau Partneriaeth Cymdogaethau yng Nghaerdydd, mae cyfres o Adroddiadau Gwybodaeth Cymdogaethau ddwywaith y flwyddyn wedi eu paratoi ar gyfer aelodau etholedig, timau Partneriaeth Cymdogaethau a phartneriaid eraill.

Maent yn dod â’r ystod o ddata a gwybodaeth sydd ar gael ar lefel Partneriaeth Cymdogaethau ynghyd, yn ogystal â dadansoddiad tueddiadau lle'n briodol.

Cliciwch isod i lawrlwytho'r adroddiadau