Dechrau’n Deg

Dechrau’n DegFlyingStart

Cyflwynwyd rhaglen Dechrau’n Deg gan Lywodraeth Cymru i gynnig cymorth ac arweiniad i deuluoedd â phlant ifanc iawn sy’n byw mewn dalgylchoedd ysgolion penodol.

Gallai plant hyd at 3 mlwydd 11 mis oed fod yn gymwys i gael cymorth ychwanegol i’w helpu i gael y dechreuad gorau mewn bywyd. Mae Dechrau’n Deg yn helpu rhieni drwy roi cyngor ar iechyd, cymorth â sgiliau dysgu a syniadau ymarferol i’w helpu i arwain eu plant at ddyfodol mwy llewyrchus.

Mae Cynllun Dechrau’n Deg yn cynnig y buddiannau canlynol i blant ifanc hyd at 3 mlwydd 11 mis oed sy’n gymwys i’r cynllun:

 

• Gwasanaethau Iechyd Gwell

• Rhaglenni Rhianta

• Iaith a Chwarae

• Gofal Plant am Ddim


Cliciwch yma am restr o wasanaethau a ddarperir gan Dechrau’n Deg.

Digwyddiadau

Manylion digwyddiadau Dechrau’n Deg yn eich ardal chi

 

Dan y cynllun Teuluoedd yn Gyntaf, mae rhai agweddau ar y cymorth sydd ar gael yn debyg i’r hyn a ddarperir dan y cynllun Dechrau’n Deg(yn enwedig fel rhan o’r pecyn Blynyddoedd Cynnar), ond bydd gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithredu ledled y ddinas ac ar draws pob grŵp oedran. Bydd Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg yn cydweithio’n agos i sicrhau bod y ddarpariaeth a gynigir yn gydategol ac yn ddi-dor.

Dechrau’n Deg Caerdydd,
Ganolfan Gynadledda,
Eastmoors Road,
Caerdydd,
CF24 5RR

Ffôn: (+44) 029 2035 1380

Cardiffflyingstart@Caerdydd.gov.uk