Mewn ymateb i Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais rhywiol (Cymru) 2015, a’r strategaeth genedlaethol ddilynol, mae partneriaid yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg wedi datblygu eu Strategaeth Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Trais Rhywiol (VAWDASV) 2018-2023 rhanbarthol – ‘Mae Yn Ein Dwylo Ni’.

Er y gall unrhyw un (menywod, dynion, plant a phobl ifanc) brofi a theimlo ei effaith, menywod a merched y effeithir arnynt yn anghyfartal.

Materion a drafodir: cam-drin domestig, trais a thrais rhywiol, cam-drin rhywiol (gan gynnwys trwy’r diwydiant rhyw), caethwasiaeth fodern, priodas dan orfod, anffurfio organau cenhedlu benywod, camfanteisio’n rhywiol ar blant, dilyn rhywun ac aflonyddwch rhywiol.