Gogledd Caerdydd

Ardal Partneriaeth Cymdogaeth Gogledd Caerdydd yw’r fwyaf yng Nghaerdydd ac mae’n cynnwys wyth Ward Etholiadol sef: Cyncoed, Y Mynydd Bychan, Llys-faen, Llanisien, Pentwyn, Pen-y-lan, Pontprennau/Pentref Llaneirwg a Rhiwbeina. Mae tua 94,900 o bobl yn byw yn yr ardal (26.8% o gyfanswm Caerdydd) yn ôl Amcangyfrif Canol Blwyddyn swyddogol 2014.

Mae’r ardal enfawr hon, sy’n cynnwys poblogaeth sy’n fwy na 6 o Awdurdodau Lleol eraill Cymru, yn rhan o faestrefi Caerdydd. Ond mae Ward Etholiadol Pentwyn yn cynnwys bron 5,000 o bobl sy’n byw mewn cymunedau sydd ymysg yr 20% mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae pocedi bychain eraill o amddifadedd cymharol mewn rhannau o Lanisien.

Mae’r M4 i ogledd yr ardal a’r A48 i’r de ohoni. I’r gogledd o’r M4 mae ffermdir sydd heb ei ddatblygu, coetir a thir pori bras. Mae Ysbyty Athrofaol Cymru yn ne-orllewin yr ardal.

Cynlluniau Gweithredu Partneriaeth Cymdogaeth

Nod y Cynlluniau Gweithredu Cymdogaeth yw cydlynu datrysiadau amlasiantaethol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'r Cynlluniau Gweithredu wedi'u datblygu i sicrhau bod grwpiau'r Bartneriaeth yn gweithio i nodi datrysiadau lleol a gwella ansawdd bywyd dinasyddion dan y saith canlyniad a nodwyd yn strategaeth Beth sy'n Bwysig.


Dysgu am Bartneriaeth Cymdogaeth Caerdydd

Mehefin 2016
PDF 687KB
Mai 2016
PDF 748KB
Ionawr 2016
PDF 771KB
Tachwedd 2015
PDF 466KB
Medi 2015
PDF 568KB
Mehefin 2015
PDF 584KB
Mai 2015
PDF 533KB
Mawrth 2015
PDF 281KB

Adroddiadau Uchafbwyntiau Gogledd Caerdydd

Q2 16/17
PDF 504KB
Q1 16/17
PDF 560KB
Q4 2015/16
PDF 570KB
Q3 15/16
PDF 616KB
Q2 15/16
PDF 557KB
Q1 15/16
PDF 526KB

Adroddiadau Gwybodaeth am y Gymdogaeth

Fel rhan o waith i gefnogi trefniadau Partneriaeth Cymdogaethau yng Nghaerdydd, mae cyfres o Adroddiadau Gwybodaeth Cymdogaethau ddwywaith y flwyddyn wedi eu paratoi ar gyfer aelodau etholedig, timau Partneriaeth Cymdogaethau a phartneriaid eraill.

Maent yn dod â’r ystod o ddata a gwybodaeth sydd ar gael ar lefel Partneriaeth Cymdogaethau ynghyd, yn ogystal â dadansoddiad tueddiadau lle'n briodol.

Cliciwch isod i lawrlwytho'r adroddiadau


WARNING FILE DOES NOT EXIST!
Q1 & Q2 15/16
PDF 605KB