Partneriaethau Cymdogaeth

Yng Nghaerdydd mae’r model partneriaeth cymdogaeth yn cynnig strwythur cydlynol i alluogi sefydliadau i weithio ar y cyd mewn ardaloedd lleol. Mae timau amlasiantaeth mewn chwe lleoliad ledled Caerdydd yn rhannu gwybodaeth leol er mwyn datrys problemau ar ran eu cymdogaeth benodol. Mae hyn yn golygu bod ystod o arbenigedd o wahanol sectorau yn cael ei ddefnyddio i fynd i’r afael â’r problemau sy’n bwysig i gymunedau.

Daw trefniadau Partneriaethau Cymdogaeth â gwasanaethau’n agosach at bobl, gan helpu partneriaid i ddeall anghenion a dyheadau lleol. Mae’n fframwaith sy’n galluogi adnoddau i gael eu cydlynu’n effeithiol i ddatrys problemau a chyflawni’n lleol. Mae hyn yn golygu bod amrywiaeth o arbenigedd o bob rhan o’r sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol yn cael ei defnyddio ar y materion sydd wir yn bwysig i gymunedau.

Mae’r strwythur Partneriaethau Cymdogaeth yng Nghaerdydd yn cael ei gyflawni drwy strwythur strategol a gweithredol yn y chwe Ardal Partneriaeth.  Mae’r Strategaeth Beth sy’n Bwysig yn cynnig fframwaith cyffredinol, a thrwy’r chwe Phartneriaeth, aelodau etholedig a phartneriaid, blaenoriaethir materion lleol penodol i ymateb i anghenion y gymuned a gwybodaeth fusnes.

Beth sy’n digwydd yn lleol?

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn lleol? Defnyddiwch y map isod i ganfod a dewis eich cymdogaeth a dysgu pa fentrau sy’n mynd rhagddynt yno.


 Gorllewin Caerdydd
 Gogledd Caerdydd
 City & De Caerdydd
 De-orllewin Caerdydd
 De-ddwyrain Caerdydd
 Dwyrain Caerdydd