Prosiect Esgyn

Lift

Mae’r prosiect LIFT yn targedu cymorth dwys ar gyfer aelwydydd lle nad oes unrhyw un wedi gweithio ers o leiaf chwe mis. Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd yng Nghlwstwr Dwyrain Caerdydd, Llanedern a Phentwyn sy’n arwain y prosiect ac mae’n canolbwyntio ar aelwydydd ‘anodd eu helpu’ sy’n debygol o wynebu’r rhwystrau mwyaf wrth chwilio am waith. Mae’r cynllun, sydd â’i safle yng Nghanolfan Gymunedol Trowbridge, yn gweithio yn Llanrhymni, Tredelerch, Llaneirwg, Trowbridge, Llanedern a Phentwyn.

Dydy’r cynllun ddim ar gyfer pobl sydd allan o waith dros dro, ond yn hytrach mae’n canolbwyntio ar bobl sy’n wynebu’r rhwystrau mwyaf i gael swydd, ac a allai fod wedi bod yn ddi-waith neu heb gael hyfforddiant ers dros chwe mis.
Mae hefyd yn helpu pobl a allai ddod yn ddi-waith yn yr hirdymor, fel rhieni sengl, aelwydydd lle nad oes gan yr oedolion lawer o gymwysterau, os o gwbl, pobl â hanes gwael o fywyd gwaith a phobl anabl.

Mae’r tîm yn cydweithio ag ystod o sefydliadau yn cynnwys Cymdeithasau Tai eraill, Cymunedau yn Gyntaf y Dwyrain, y Ganolfan Byd Gwaith a’r Trydydd Sector er mwyn dod o hyd i gyfleoedd am leoliadau gwaith, profiad gwaith a chyflogaeth yn y pen draw. Maen nhw’n cynnal ‘Clwb Gwaith’ wythnosol yn cynnig cefnogaeth am ddim a chanllaw ar y cyd gyda Chymunedau yn Gyntaf Dwyrain Caerdydd, Llanedern a Phentwyn, Remploy, nifer o gymdeithasau tai a’r Adran Gwaith a Phensiynau.

CCHA ECLP