Teuluoedd yn Gyntaf

Beth yw Teuluoedd yn Gyntaf?

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw ‘Teuluoedd yn Gyntaf’. Fe’i datblygwyd i gyflawni gwaith pwysig, ochr yn ochr â gwasanaethau prif ffrwd a mentrau eraill sy’n derbyn grantiau, megis Dechrau’n Deg a Chymunedau’n Gyntaf, yn yr ymdrech i fynd i’r afael â thlodi plant.  Bydd Teuluoedd yn Gyntaf yn cyfrannu at y tri amcan strategol a bennir yn Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru a’r Cynllun Gweithredu ar Dlodi Plant a ddaeth wedyn, drwy leihau’r nifer o deuluoedd sydd heb waith. Byddwn yn gwneud hyn drwy wella sgiliau a dileu rhwystrau i gyflogaeth; lleihau anghydraddoldeb mewn canlyniadau addysg, iechyd ac economaidd i blant; a thrwy wella’r gwasanaethau sydd ar gael ar i bobl sy’n byw mewn tlodi.

Mae’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd ar gyfer teuFamiles First
luoedd sydd angen cymorth neu gefnogaeth ychwanegol
cyn belled â’u bod yn byw yng Nghaerdydd a gyda phlentyn dan 18 oed (neu 25 os oes gan y person ifanc anghenion ychwanegol) a/neu eu bod yn disgwyl babi.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal. Ei nod yw rhoi’r help iawn ar yr adeg iawn i deuluoedd ac felly atal pethau rhag mynd yn waeth.

Yn benodol mae’n ceisio rhoi cymorth i deuluoedd sydd ar incwm isel neu sy’n agored i niwed mewn rhyw ffordd arall.


2018 – Mae gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf yn newid

Y bwriad yw datblygu trefniadau cliriach i deuluoedd gael gwybodaeth a chyngor ar wasanaethau, a gefnogir gan wasanaeth syml. Rydym wedi datblygu Rhadffon Teuluoedd yn Gyntaf i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol gael gwybodaeth a chyngor trwy gydol y cyfnod pontio –

Cymorth i Deuluoedd Ffôn: 0808 800 0038

Cliciwch yma am drefniadau gwasanaeth newydd sy’n ymgyrchu o fis Ebrill 2018


Adolygiadau Blynyddol

Adolygiad Blynyddol Teuluoedd yn Gyntaf 2015/16

Dyma’r ddogfen gyflawn.  Oherwydd fformatio, efallai na fydd rhifau tudalennau ar y dudalen Cynnwys yn cyd-fynd ac mae rhai tudalennau gwag.  Chwiliwch drwy deipio rhif yr adran yr ydych yn chwilio amdani.

Adolygiad Blynyddol Teuluoedd yn Gyntaf 2014/15

Adolygiad Blynyddol Teuluoedd yn Gyntaf 2013/14

Adroddiad ar Ddata Dienw Gan Ddefnyddwyr Gwasaneth April 2015 – March 2016

Adroddiad ar Ddata Dienw Gan Ddefnyddwyr Gwasaneth April 2014 – March 2015

Adroddiad ar Ddata Dienw Gan Ddefnyddwyr Gwasaneth April 2013 – March 2014


CFIS Cym

Am fwy o wybodaeth:

Mae’r Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd hefyd yn rhoi cyngor a gwybodaeth am ddim ynghylch gweithgareddau hamdden i blant a dewisiadau gofal plant yng Nghaerdydd. Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.