Tîm Cymorth i Deuluoedd Canolog: 0808 800 0038

 • Gwybodaeth a chyngor dros y ffôn ar wasanaethau cymorth cynnar ar gyfer teuluoedd ac ymarferwyr
 • Cyfarfodydd wyneb yn wyneb sy’n rhoi cymorth i deuluoedd y mae angen help ychwanegol arnynt i gwblhau asesiad cymesur a fydd yn nodi eu hanghenion (Cynllun Teulu) – gall y cyfarfodydd hyn ddigwydd yng nghartref y teulu neu mewn lleoliad arall y mae’r teulu’n teimlo’n gyfforddus ynddo
 • Cefnogaeth i sefydlu Tîm o Amgylch y Teulu ar gyfer teuluoedd sydd ag anghenion mwy cymhleth
 • Cyngor ac ymgynghoriaeth gan y Gwasanaethau Plant i sicrhau bod teuluoedd yn derbyn y lefel gywir o gymorth
 • Cyngor ac ymgynghoriaeth ar iechyd meddwl sylfaenol gan BIP Caerdydd a’r Fro (o fis Medi)
 • Cydweithredu gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd Cymorth Cynnar Teuluoedd yn Gyntaf

 • Cymorth i deuluoedd sydd ag anghenion lefel is gan gynnwys asesiad ar gyfer Cynllun Teulu (o fis Medi)

Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid Teuluoedd yn Gyntaf

 • Cymorth ‘Right2’ ar gyfer pobl ifanc mewn ysgolion
 • Mentoriaid ieuenctid a chymorth ieuenctid wedi’i dargedu
 • Project Ieuenctid Canol y Ddinas a Chyfryngu Teuluol a chyngor tai (gyda Chefnogi Pobl)
 • Gwasanaeth Perthnasau Iach Teuluoedd yn Gyntaf (gan gynnwys Tîm Allgymorth Iechyd Rhywiol/Cerdyn C)
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Bobl Ifanc theSprout

Cymorth Rhianta Teuluoedd yn Gyntaf

 • Gwasanaeth Rhianta yn cynnig rhaglenni rhianta ar sail tystiolaeth (o feichiogrwydd a chyda phlant 0 – 18 oed)
 • Cymorth Teulu Gwirfoddol yn ystod y Blynyddoedd Cynnar
 • Cymorth gan BIP Caerdydd a’r Fro ar gyfer deieteg ac iaith a lleferydd
 • Cymorth i deuluoedd yr effeithir arnynt gan Gam-drin Domestig (gyda Cefnogi Pobl)

Gwasanaeth Lles Teulu Teuluoedd yn Gyntaf

 • Cymorth arbenigol i deuluoedd i ddelio â phrofedigaeth, trawma a cholled, a gwrthdaro rhwng rhieni
 • Cymorth cwnsela i rieni, plant a phobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl lefel is

Ffocws ar Anabledd Teuluoedd yn Gyntaf (gyda’r Rhaglen Dyfodol Anabledd/Cronfa Gofal Canolraddol)

 • Cymorth Cynnar wrth y Drws Blaen: cymorth Gwell na Llyfryn mewn clinigau paediatreg
 • Gweithio allweddol a chymorth Tîm o Amgylch y Teulu (Anabledd)
 • Cymorth rhianta arbenigol
 • Sgiliau Byw’n Annibynnol a Darpariaeth Ieuenctid Integredig
 • Cymorth ar gyfer teuluoedd er mwyn uchafu incwm trwy Fudd-daliadau Lles
 • Peilot i ddatblygu cyfleoedd seibiant anffurfiol
 • Mynegai Anabledd a Chylchlythyr