Cymorth i Deuluoedd

Bydd tîm craidd o Ymarferwyr Teulu yn gallu rhoi:

  • Gwybodaeth a chyngor dros y ffôn ar wasanaethau cymorth cynnar ar gyfer teuluoedd
  • Cymorth a chyngor dros y ffôn i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda theuluoedd, gan gynnwys gwybodaeth gyfredol am wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf
  • Cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda theuluoedd y mae angen help ychwanegol arnynt i gwblhau asesiad cymesur a fydd yn nodi eu hanghenion – gall y cyfarfodydd hyn ddigwydd yng nghartref y teulu neu mewn lleoliad arall y mae’r teulu’n teimlo’n gyfforddus ynddo
  • Cefnogaeth i sefydlu Tîm o Amgylch y Teulu ar gyfer teuluoedd sydd ag anghenion mwy cymhleth
  • Gweithiwr Cymdeithasol y Gwasanaethau Plant yn bresennol i roi cymorth a chyngor mewn perthynas â materion diogelu a ph’un ai a ddylai achos gael ei gyfeirio at Gwasanaethau Plant
  • Cyngor ac ymgynghoriaeth ar Iechyd Meddwl Sylfaenol (o fis Medi 2018)

Os ydych yn weithiwr proffesiynol sydd eisiau cyfeirio teulu at wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf, a wnewch chi sicrhau eich bod yn gofyn caniatâd y teulu yn gyntaf. Yna gallwch gysylltu â’r tîm Cymorth i Deuluoedd drwy ffonio 0808 800 0038 i ofyn am gyngor o ran y llwybr gorau ar gyfer eich atgyfeiriad.

Rhif ffôn rhad ac am ddim: 0808 800 0038