Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) Caerdydd

Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch 02920 487816 

Nod Tîm o Amgylch y Teulu Caerdydd (TATC) yw rhoi gwasanaethau i deuluoedd sy’n wynebu anawsterau a’u helpu i fynd i’r afael â’u problemau a’u hatal rhag gwaethygu. Mae gwaith Tîm o Amgylch y Teulu yn un o ofynion canolog rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru.

 

Grŵp targed TATC yw’r teuluoedd hynny ag anghenion cymhleth nad ydynt yn cyrraedd y trothwy ar gyfer ymyraethau’r gwasanaethau cymdeithasol.  Mae TATC yn cydlynu ymateb tîm o amgylch y teulu pan fo anghenion teulu yn dangos y byddai angen cymorth pedwar gwasanaeth neu fwy arnynt. Gall y rhain fod yn wasanaethau o unrhyw fath, nid ond gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf. Hefyd, mae’n bosibl nad yw’r teulu yn cael gafael ar y gwasanaethau hynny y mae eu hangen arnynt.

Safle TATC ar Sbectrwm y Gwasanaethau

Mae Sbectrwm y Gwasanaethau uchod yn dangos safle Tîm o Amgylch y Teulu mewn perthynas â haenau eraill gwasanaethau. Mae’r sbectrwm yn cwmpasu’r holl anghenion o ‘atal’, lle y gall anghenion teulu gael eu diwallu gan wasanaethau cyffredinol, i ‘amddiffyn’, lle y gall bod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol targedig ar deulu, i wella lle y mae angen ymyriadau statudol ar deulu.

Proses TATC

Disgwylir i wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf ‘Meddwl am y Teulu’ ac ystyried anghenion y teulu cyfan. Byddai disgwyl iddynt hefyd gyfeirio’r teuluoedd y maent yn gweithio â nhw at wasanaethau eraill a’u helpu i gael gafael arnynt lle bo angen dim ond un neu ddau o wasanaethau ychwanegol arnynt.  Mae tîm TATC yno i chwarae rôl gydgysylltu lle bo anghenion y teulu’n fwy cymhleth fel y nodir uchod.

Mae TATC yn gweithio gyda theuluoedd mewn dau gam:

Yng Ngham 1, mae ymarferwyr TATC yn ymgysylltu â theuluoedd i gwblhau Fframwaith Teuluoedd Cyd-Asesu sy’n nodi eu cryfderau, eu sgiliau a’u hadnoddau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys Cyfweld Ysgogiadol, Dulliau Adferol a Chyfarfodydd Grŵp Teulu.

Mae ymarferwyr TATC hefyd yn helpu teuluoedd i nodi’r hyn sydd angen newid; sut i fynd ati i wneud newidiadau a phwy arall sy’n gallu cymryd rhan.

Yng Ngham 2, mae ymarferwyr TATC yn hwyluso Cyfarfod Cynllunio TATC i lunio cynllun cymorth a ddatblygir gan y teulu ac unrhyw weithwyr proffesiynol sy’n cymryd rhan ac yna’n monitro’r cynllun, yn cydlynu’r gwasanaeth a ddarperir ac yn gwneud yn siŵr bod y cynllun yn diwallu anghenion y teulu.

Mae rhagor o wybodaeth am yr egwyddorion sy’n sail i waith Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) Caerdydd yn Llawlyfr TAT