Themâu a Blaenoriaethau

Themâu a Blaenoriaethau Cymunedau yn Gyntaf

Fel rhan o’r gwaith o ddarparu Cymunedau yn Gyntaf, mae’n ofynnol i bob Clwstwr gyflawni gweithgareddau sy’n cefnogi’r canlyniadau ym mhob un o’r tair thema genedlaethol. Mae pob Clwstwr yn hyblyg o ran y projectau a ddarperir mewn ymateb i anghenion lleol gwahanol.

TackPov

Mae’r thema Ffynnu yn cynnwys chwe blaenoriaeth:

 • Helpu pobl i ddatblygu sgiliau gwaith ac i ddod o hyd i waith (25+ oed)
 • Lleihau diweithdra ymysg pobl ifanc (16-24 oed)
 • Hyrwyddo cynhwysiant digidol
 • Cynhwysiant ariannol – gwella gallu ariannol, rheoli dyled a chynyddu incwm
 • Cefnogi mentrau, bancio amser ac adeiladu prifddinas gymdeithasol
 • Lleihau’r risg o droseddu ieuenctid

Mae’r thema Dysgu yn cynnwys pum blaenoriaeth:

(dim ond pedair ohonynt oedd yn berthnasol i glystyrau Cymunedau yn Gyntaf Caerdydd)

 • Cefnogi pobl ifanc i lwyddo yn yr ysgol
 • Cefnogi teuluoedd i gymryd rhan yn addysg eu plant
 • Dysgu Gydol Oes mewn cymunedau
 • Gwella sgiliau sylfaenol oedolion

Mae’r thema Iachach yn cynnwys chwe blaenoriaeth:

 • Sicrhau Dechrau Teg yn y blynyddoedd cynnar (0-7 oed)
 • Hyrwyddo lles corfforol (7+ oed)
 • Hyrwyddo lles meddyliol
 • Annog bwyta’n iach
 • Lleihau risgiau
 • Cefnogi pobl (ag anghenion ychwanegol) i fyw yn y gymuned

Com First

Mae Cynnwys y Gymuned hefyd yn nodwedd hanfodol o Raglen Cymunedau yn Gyntaf ac mae pob Clwstwr yn ddigon hyblyg i, drwy Gynllun Cynnwys y Gymuned (CCG), ddatblygu strwythurau sy’n addas i’r ardal i sicrhau bod y gymuned yn cael ei chynnwys. Mae’r Cynllun Cynnwys y Gymuned yn dangos sut y bydd pobl leol a sefydliadau cymunedol yn ganolog i’r gwaith o gynllunio a chyflawni gwaith gyda phartneriaid allweddol eraill a sut y byddant yn gweithio gyda nhw i gefnogi pob agwedd ar y rhaglen.

JPEG COMMUNITY WELSH