Diogelwch Cymunedol

Strategaeth Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2018-2023

Mewn ymateb i Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais rhywiol (Cymru) 2015, a’r strategaeth genedlaethol ddilynol, mae partneriaid yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg wedi datblygu eu Strategaeth Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) 2018-2023 rhanbarthol – ‘Mae Yn Ein Dwylo Ni’.

Er y gall unrhyw un (menywod, dynion, plant a phobl ifanc) brofi a theimlo ei effaith, effeithir yn anghymesur ar fenywod a merched.
Materion a drafodir: cam-drin domestig, trais a thrais rhywiol, cam-drin rhywiol (gan gynnwys trwy’r diwydiant rhyw), caethwasiaeth fodern, priodas dan orfod, anffurfio organau cenhedlu benywod, camfanteisio’n rhywiol ar blant, dilyn rhywun ac aflonyddwch rhywiol.

Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Caerdydd a Bro Morgannwg – Adroddiad Cynnydd y Cynllun Gweithredu – 2019/20

Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Caerdydd a Bro Morgannwg 2018-2023.

Adroddiad ar Gynnydd y Cynllun Gweithredu – 2019/20

Strategaeth ar Dudalen